Znak obce Chodský Újezd (odkaz na titulní stránku) 

Chodský Újezd - Oficiální web obce


Vyhledávání


 

Vyhláška o odpadech

 

 
 
Obec Chodský Újezd

Obecně závazná vyhláška č.3/2008
ze dne 7.5.2008O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chodský Újezd


Zastupitelstvo obce Chodský Újezd se na svém zasedání dne 7.5.2008 usnesením č. 448
Usneslo vydat na základě §17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o odpadech“ ) , a v souladu s §10 písm.d) a §84 odst2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen „zákon o obcích“ ), tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ( dále jen „ vyhláška“ ) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Chodský Újezd, včetně nakládání se stavebním odpadem.1
Čl. 2
Sběr komunálního odpadu
1.    Občan shromažďuje komunální odpad vytříděný na druhy či materiálové složky určené k dalšímu zpracování a na zbytkový odpad určený k uložení na řízené skládce oprávněné osoby
2.    Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění, jsou fyzickým osobám (nepodnikajícím) určena tato místa a zařízení             
1.    Sběrné nádoby - popelnice s objemem 110 l určené k ukládání zbytkového odpadu z domácností po vytřídění, tj. například popel, saze, smetí a kuchyňský odpad. Tyto sběrné nádoby jsou označeny identifikační známkou, kterou přiděluje oprávněná osoba.2.    Velkoobjemové kontejnery s objemem cca 15-20 m3 určené k odkládání biologického odpadu nebo odpadu objemného. Kontejnery jsou umístěny v obci ve sběrném dvoře v Chodském Újezdě. Přistavení kontejneru mimo prostor sběrného dvora lze objednat u oprávněné osoby na náklady objednatele.
3.    Kontejnery na tříděný odpad - zvony jsou barevně odlišeny a jsou určeny na odkládání vytříděných složek komunálního odpadu podle následujícího barevného odlišení:
Zelené kontejnery - sklo bez rozlišení barev
Žluté kontejnery - drobné plastové předměty a ostatní plasty
Modré kontejnery - papír  

4.    Sběrný dvůr je umístěný v areálu sběrného dvora obce v Chodském Újezdě.
Je určený k uložení nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu. Jsou to například tyto odpady: staré barvy, rozpouštědla, odmašťovací přípravky, odpadní oleje, olejové filtry, galvanické články, olověné akumulátory, zářivky a odpady s obsahem rtuti.
Dále je zde možné odložit vyřazené elektrospotřebiče z domácností (např. televizory, chladničky), starý nábytek, nepotřebná léčiva, železný šrot, ojeté pneumatiky, staré oděvy a textilní materiál a další.
3.    Jakékoliv odložení odpadu mimo výše uvedená místa je považováno za založení černé skládky a bude postihováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a zákonem č. 200/1990 Sb.

Čl. 3
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou přistaveny a odvezeny na náklady objednavatele. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na místě k tomu určeném vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Čl. 4
Poplatek za provoz systému

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Chodský Újezd hradí občané formou místního poplatku.

Čl. 5
Kontrola a sankce


Kontrolou dodržování této vyhlášky je pověřen Obecní úřad Chodský Újezd.

Čl. 6
Účinnost

1.    Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2008 ze dne 6. února 2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2.    Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.

starosta:ing Vladimír Marosz
místostarosta: Bc.Petr Stuchl

Vyvěšeno dne:13.5..2008
Sejmuto dne : 28.5.2008
1 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ( Katalog odpadů)

 
Zodpovídá: Správce Stránek
Vytvořeno / změněno: 23.3.2010 / 23.3.2010

 

Kontakt

Obecní úřad Chodský Újezd
Chodský Újezd 71
348 15 Planá u Mariánských Lázní
Telefon: +420 374782245
E-mail: starosta@chodskyujezd.cz

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém