Znak obce Chodský Újezd (odkaz na titulní stránku) 

Chodský Újezd - Oficiální web obce


Vyhledávání


 

Vyhláška o volném pobíhání psů

 

 
 
Obec Chodský Újezd
Chodský Újezd 71, 348 15 Planá

Obecně závazná vyhláška obce Chodský Újezd
číslo 2/2009, o pohybu psů na veřejných prostranstvích .
 

Zastupitelstvo obce Chodský Újezd se na svém zasedání dne 2.9.2009 usnesením č. 702/ usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písmene d) a na základě § 84 odstavce 2 písmene h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a ustanovení § 24 odstavce 2 zákona číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Pohyb psů na veřejném prostranství

1/ Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích na území obce Chodský Újezdě je zakázáno v prostorech vymezených v příloze č. 1 k této vyhlášce. Zákaz volného pobíhání psů uvedený v předchozí větě se nevztahuje na případy oprávněného použití služebního psa[1].  Volným pobíháním psů se pro účely této vyhlášky rozumí pohyb psů bez vodítka.

Článek 2
Další povinnosti pro vodění psů  

1/ Je-li pes veden na vodítku, musí být vodítko přiměřené délky. Délka vodítka musí znemožňovat útok či jiné obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se pohybujících. Průvodce je povinen dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. Při míjení dítěte, kočárku, invalidního vozíku nebo organizovaného útvaru chodců[2] je průvodce  povinen zkrátit vodítko tak, aby psa vedl u své nohy.
2/ Není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost průvodce, nebo jde-li o psa, který v minulosti zaútočil na jiné zvíře či člověka, musí být opatřen náhubkem. Náhubkem musí být opatřen též každý pes vyvedený na tržiště, zastávku prostředků hromadné dopravy a na veřejná prostranství se zvýšeným počtem osob, například na veřejná shromáždění občanů, manifestace a pouliční průvody nebo veřejné produkce a sportovní akce vyjma svodů a výstav psů nebo kynologických akcí.
Čl. 3
Závěrečná a přechodná ustanovení
 
(1)   Ustanovení čl. 1 a 2 této vyhlášky se nevztahují na průvodce psů, kteří jsou v daném okamžiku doprovodem osob nevidomých nebo tělesně postižených.
(2)   Volným pohybem psů  není dotčeno právo výkonu myslivosti[3].
(3)   Porušení povinností touto vyhláškou uložených se postihuje podle zvláštních předpisů. Právo na náhradu škody podle zvláštních předpisů tím není dotčeno.

(4)   Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení
 
Čl.5
Součástí vyhlášky jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 – mapový zákres území, kde je zakázáno volné pobíhání psů.
 
ing. Vladimír Marosz . ing. Petr Stuchl
_______________________ __________________________
starosta obce místostarosta obce
 
[1] § 42 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky; § 38 celního zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků; § 17 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a just  iční stráži České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků; § 25 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, § 38 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků; § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků.
[2] § 56 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů.
[3] § 14, § 35 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších právních předpisů.


Vyvěšeno dne: 26.9.2009 Sejmuto dne : 12.10. 2009
 
Zodpovídá: Správce Stránek
Vytvořeno / změněno: 23.3.2010 / 23.3.2010

 

Kontakt

Obecní úřad Chodský Újezd
Chodský Újezd 71
348 15 Planá u Mariánských Lázní
Telefon: +420 374782245
E-mail: starosta@chodskyujezd.cz

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém