Znak obce Chodský Újezd (odkaz na titulní stránku) 

Chodský Újezd - Oficiální web obce


Vyhledávání


 

Vyhláška Požární řád obce

 

 
 

Obecně závazná vyhláška obce Chodský Újezd
č.2/2005 z 6. dubna 2005

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Chodský Újezd vydává na základě usnesení zastupitelstva 31/493ze dne 6.dubna 2005 podle § 29 odst.1 písm. o) bod 1. zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst.3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a dodatků, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Chodský Újezd upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci podle § 15 odst.1 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č.498/2002 Sb.

Čl.2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečením požární ochrany v obci

1.    Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Chodský Újezd, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2.    Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl.5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:
1.    jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Tachov
2.    jednotka SDH města Tachov,
3.    jednotka SDH města Planá,
4.    jednotka SDH obce Halže
Jednotky povolávané k zásahům ve 2.a 3.stupni požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí jsou uvedeny v Požárním poplachovém plánu Plzeňského kraje, jehož výpis pro obec Chodský Újezd je součástí dokumentace obce.
3.    K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:
1.    pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát za 2 roky a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
2.    pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce. Konkrétní určení rozsahu působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl.3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

1.    Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
1.    konání společenských, kulturních a sportovních akcí v uzavřených prostorech s kapacitou minimálně 200 účastníků. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečována požární hlídkou. Požární hlídka je složena z minimálně dvou, v oboru požární ochrany poučených, osob. Za ustanovení a složení požární hlídky zodpovídá pořadatel.
2.    Konání společenských, kulturních a sportovních akcí ve venkovním shromažďovacím prostoru s kapacitou minimálně 300 účastníků a v prostorách pod širým nebem s účastí 900 osob a více. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečována požární hlídkou. Požární hlídka je složena z minimálně dvou, v oboru požární ochrany poučených, osob. Za ustanovení a složení požární hlídky zodpovídá pořadatel.
2.    Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
Období mimořádného sucha. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem vstupu do stanovených území, zákazem rozdělávání ohňů, zákazem kouření.
3.    Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
1.    Kulturní dům Chodský Újezd č.p. 60,. Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečována podle odst. (1).
Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1.    Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl.7.
2.    Ochrana životů a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl.1.

Čl.5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1.    Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č.1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH obce jsou uvedeny v příloze č.2. Přílohy č.1 a 2 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.
2.    Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví k obecnímu úřadu pro informace a následně k hasičské zbrojnici.

Čl.6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1.    Obec stanovuje zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah v příloze č. 3
2.    Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl.5 a jednotce HZS Plzeňského kraje, územního odboru Tachov.
3.    Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.
4.    Vlastník pozemku a příjezdových komunikací ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl.7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1.    Obec zřizuje ohlašovnu požáru, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“
1.    Obecní úřad Chodský Újezd, telefon 374 782245, 374 782346
2.    Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“
1.    Dolní Jadruž,dům č.p. 5, tel: 374 782372
2.    Nahý Újezdec,dům č.p.28, tel: 604877207
3.    Neblažov,dům č.p. 16, tel: 374 782122
4.    Žďár,dům č.p. 37, tel: 603932910
5.    Horní Jadruž,dům č.p. 12, tel: 374 782227
6.    Štokov,dům č.E 5, tel: 606158264


Čl.8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec.tón - 10 sec.pauza – 25 sec.tón).
V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje
1.    telefonickým vyrozuměním členů jednotky
2.    automobilovou požární sirénou
3.    ruční mechanickou sirénou

Čl.9
Závěrečné a zrušovací ustanovení

1.    Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší „Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce“ ze dne 10.5.1998.
2.    Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.května 2005


starosta ing. Vladimír Marosz
místostarosta Ing.Jiří Dufka


Příloha číslo 1.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Chodský Újezd

Dislokace JPO    Kategorie JPO    Počet členů    Minimální počet členů v pohotovosti
Chodský Újezd    JPO V    12    6
            
Příloha číslo 2.

Věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů Chodský Újezd
( dle přílohy č. 4 vyhl 247/2001 Sb.)

Požární technika a věcné prostředky    Počet
Motorová stříkačka na podvozku (PPS 12)    1
Tažné vozidlo pro stříkačku PPS 12- traktor Správy obecních lesů s.r.o.    1


Vyvěšeno dne: 11.4.2005
Sejmuto dne : 26.4.2005

 
Zodpovídá: Správce Stránek
Vytvořeno / změněno: 23.3.2010 / 23.3.2010

 

Kontakt

Obecní úřad Chodský Újezd
Chodský Újezd 71
348 15 Planá u Mariánských Lázní
Telefon: +420 374782245
E-mail: starosta@chodskyujezd.cz

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém