Znak obce Chodský Újezd (odkaz na titulní stránku) 

Chodský Újezd - Oficiální web obce


Vyhledávání


 

Vyhláška o poplatcích za prostranství

 

 
 
Obec Chodský Újezd

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Chodský Újezd se na svém zasedání dne 7.6.2006 usnesením č. 792 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec Chodský Újezd touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“)1).


Čl. 2
Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1 a znázorněná na mapě v příloze č. 2.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo
a výměru užívání veřejného prostranství.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.


Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5 Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 5 Kč,

(2) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.


Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek podle čl. (4) vyhlášky je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.


Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) Obec Chodský Újezd
b) Poplatník, který pořádá akci pro děti a mládež a akce je nevýdělečná
c) Poplatník, který pořádá akci , jejíž celý výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely.


Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení


starosta, ing. Vladimír Marosz
místostarosta, ing. Jiří Dufka
Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.6.2006
Sejmuto z úřední desky dne : 6.7.2006

Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vnější hranici veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky č.5/02006 tvoří:
( všechny pozemkové parcely (p.p.č.) a stavební pozemky(st.p.č.) jsou v katastrálním území Chodský Újezd)

Linie východní hranice p.p.č. 3690/42, dále východní hranice p.p.č.3703/1, otáčí se na severovýchod okolo st.p.č.44 příčně přes p.p.č. 3690/41 k jižní hranici p.p.č. 3690/36 a odtud přímo na jih ke spojnici hranic p.p.č. 3690/38 a p.p.č.3690/37, dále na jih, východ a opět sever mezi p.p.č. 3690/37 a p.p.č.3690/38 k východní spojnici p.p.č. 3690/38 a p.p.č.1/47 s p.p.č. 3690/41. Od ní po západní hranici p.p.č. 3690/41 k východní spojnici p.p.č.3690/38 a p.p.č.3690/39 s p.p.č.3639/41. Zde přetíná p.p.č. 3690/41 směrem na východ ke spojnici st.p.č.9 a p.p.č. 1/8 s p.p.č. 3639/41. Odtud jde po p.p.č. 3690/41 na jih až po jihovýchodní hranici p.p.č.1/3.Z tohoto bodu se stáčí na jih, napříč p.p.č.3639/1 ke spojnici p.p.č. 94/1 a p.p.č.92, pokračuje na západ po severní hranici p.p.č.92 směrem ke st.p.č.52, po st.p.č. 52 na sever a západ a dále přes severní hranici p.p.č.1/45 na západ k p.p.č.3690/29.Po ní k jihu a pak k západu a jihu po severní a západní hranici hranici p.p.č.95/3 ke st.p.č.53. Dále po západní hranici st.p.č.54 ke spojnici s p.p.č.3690/18. Odsud příčně přes p.p.č.3690/18 k severovýchodní hranici p.p.č.1/43 a po západní hranici p.p.č.3690/18 na západ ke spojnici p.p.č.3690/18 a p.p.č.3690/1 s p.p.č.3690/19 a pak po západní hranici p.p.č. 3690/1 ke spojnici p.p.č.3690/5,p.p.č.3690/1 a st.p.č.107/2. Odsud příčně přes p.p.č.3690/1 k jihozápadní hranici p.p.č. 3690/42, kde se spojí s výchozím bodem.
Do veřejného prostranství nespadá st.p.p.č.50/1 .

Příloha č.2: zde otevři
1) § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Zodpovídá: Správce Stránek
Vytvořeno / změněno: 23.3.2010 / 23.3.2010

 

Kontakt

Obecní úřad Chodský Újezd
Chodský Újezd 71
348 15 Planá u Mariánských Lázní
Telefon: +420 374782245
E-mail: starosta@chodskyujezd.cz

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém